понеделник, 19 март 2012 г.

Проекти


  Проект „Десегрегация Кюстендил” (Project Code: BU 132), финансиран от Ромски образователен фонд, Будапеща. Период на изпълнение: 1 юли 2009 – 30 юни 2010 г.

   Основните дейности по време на този едногодишен проект бяха организиране на срещи с ромски деца, за мотивирането им да започнат и/или продължат образованието си, с родители от ромски произход за да осъществяване на преговори с тях, за да разрешат включването на децата им в десегрегационния проект, с директори на училища, учители, представители на различни държавни институции. Други дейности по проекта бяха: родителски срещи, обучения на учители, директори на училища, екип по проекта, координатор и др. Организацията на извън класните часове и превозването на децата от/до ромския квартал до/от приемните училища в града бяха не по-малко важни за успешното изпълнение на проекта. В проекта участваха общо 313 деца, както и  техните родители.

   Проект „Институционална подкрепа 2010/2011” (Project Code: B0069), финансиран от Институт „Отворено общество”, Будапеща. Период на изпълнение: 3 август 2010 – 3 август 2011 г.

  Целта на гранта е да предостави институционална подкрепа за продължаване на десегрегационния процес в квартал „Изток” в Кюстендил, България чрез осигуряване превозването на ромски деца до масовите училища, координиране на дейностите между приемните училища, ученици и родители, както и да организира срещи в сътрудничество с местните институции и медии, за да популяризира десегрегационния процес, да повиши обществената информираност и разбиране, и да предостави подкрепа за успешната образователна интеграция на ромските деца. В проекта участват общо 293 деца, както и  техните родители.


История и Мисия на Организацията


Центърът за регионално развитие „Рома” – Кюстендил е създаден през юли 2008 г. с основна цел да способства за развитието на младите хора от ромски произход в кв. „Изток” в гр. Кюстендил.
Мисията на Центъра за регионално развитие „Рома” е да задоволява потребностите на хората от ромския квартал, свързани с образованието, развитието и популяризирането на обичайте и традициите на българите и ромите; повишаване на знанията на населението и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание и да допринесе за социалната интеграция на ромите в България, което ще повиши тяхната гражданска отговорност и активност.